Inleiding

Op 4 maart 2011 is de Stichting Themba opgericht. De stichting stelt zichzelf ten doel het bevorderen van geestelijke en lichamelijke gezondheid van inwoners van Afrika in het algemeen en Zuid Afrika in het bijzonder. De stichting tracht dit te bereiken door het opzetten en steunen van programma’s en projecten met als centrale thema’s: Medische gezondheid, Educatie, Geestelijke gezondheid, Emotionele gezondheid en Fysieke gezondheid.

Om dit doel te verwezenlijken werft de stichting fondsen en middelen. De stichting controleert, valideert en bezoekt (op eigen kosten) de beoogde doelen, zodat ter beschikking gestelde fondsen en middelen volledig worden aangewend voor beoogd doel.
De geldmiddelen van de stichting bestaan uit donaties, subsidies, sponsorgelden, verkrijgingen krachtens erfstelling, legaat, schenking of gift en overige baten.

De AIDS epidemie

De stichting onderhoudt een intensief contact met ngo’s in het Ugu district in KwaZulu Natal Zuid Afrika. Veel van de 780.000 mensen wonen, waarvan 86% in ruraal gebied.met een hoge mate van armoede, werkeloosheid, lage opleiding, geweld en misdaad. 44% van de populatie is jonger dan 20 jaar en helaas leven 39% van de mensen met HIV/AIDS De verschillende hulporganisaties richten zich op alle aspecten die te maken hebben met de gevolgen van de AIDS en tuberculose epidemie. De activiteiten zijn divers en hebben gemeen dat direct of indirect HIV / AIDS en TB ten grondslag ligt aan de oorzaak van de te bestrijden problemen, die meestal een kringloop aangaan van oorzaak en gevolg.

Momenteel wordt hulp verleend op het gebied van:
• Women empowerment
• Voorlichting o.a. door middel van health checks
• Opleiding
• Onderwijs en bijlessen aan middelbare en lagere school scholieren
• Zwangerschap en bevallen
• Zorg voor wezen en verlaten kinderen
• Goede voeding
• Thuis kweken van groenten
• Crèches in de community
• Sport als middel van voorlichting (o.a. Gyms in de community)
• Verpleging bij de mensen thuis en door opname in verpleeghuis

De lijst is niet kompleet. De activiteiten ontwikkelen zich door voortschrijdend inzicht en de afhankelijkheid van de beschikbaarheid van middelen.

 

NGO’s

Met twee ngo’s in KwaZuluNatal is momenteel intensief contact: Genesis en Rehoboth.

Genesis is een ngo, opgericht door de Norwegian Setllers Church in Port Shepstone. Deze kerk vult haar sociale verantwoordelijkheid in door bovengenoemde activiteiten te ontplooien en in te vullen met haar leden. Stichting Themba ondersteunt vooral projecten in relatie tot Genesis Hope Care en het Khula Community Centre.

Genesis Hope Care verleent verpleegkundige en palliatieve zorg en heeft plek voor 21 patiënten. In 2022 is gestart met teams die de communities in gaan en zij leveren verpleegkundige zorg aan mensen thuis. Naast de accreditatie als verpleeghuis, is de instelling geaccrediteerd als HIV/AIDS counselling and testing site.

Het Khula Community Centre heeft een crèche en naast de opvang van kinderen een aantal nevenactiviteiten zoals naschoolse opvang, voeding programma’s, een Healthpost die wekelijks bezocht wordt door een medisch team met een mobiele apotheek. In 2018 is gestart met meer onderwijsprojecten tijdens de naschoolse opvang en in nabij gelegen basis scholen die door Khula leerkrachten bezocht worden. Het accent ligt op bijllessen in vooral Engels, wiskunde en muziek.

Rehoboth is een kinderdorp, in de community Murchison, 20 km van Port Shepstone, waar 80 veelal seropositieve wezen en verlaten kinderen worden opgevangen en opgevoed. Rehoboth heeft een twintigtal huisjes voor 5 kinderen met een huismoeder uit de community. In Port Shepstone heeft Rehoboth twee huizen voor begeleid wonen van kinderen vanaf ongeveer 10-12 jaar. Vanwege haar omvang heeft Rehoboth permanent maatschappelijk werkers en een childcare supervisor in dienst. Rehoboth is opgericht in 1997 door het Nederlands echtpaar Alfons en Yvonne van der Galiën. De oprichters en vrijwilligers ontvangen hun ondersteuning door zelfstandige fondswerving.

Zowel Genesis als Rehoboth worden aangestuurd door een bestuur bestaand uit lokale bestuurders en beide ngo’s worden jaarlijks geaudit door een accountant.

Realiseren van beleid Themba

Het beleid van Themba is gericht op geldelijke en/of praktische ondersteuning van de ngo’s die actief zijn in het district Ugu in KwaZulu Natal. Bestuursleden werven donaties en gelden vooral door persoonlijk contact met potentiële donateurs.

Alle ngo’s hebben voortdurend nood aan hoog gemotiveerde en goed opgeleide vrijwilligers. Vrijwilligers zijn nodig voor de realisering en uitvoering van diverse activiteiten: van werken in een crèche tot zorgverlening door tandartsen en huisartsen. Ook is er nood aan maatschappelijke stages en stages vanuit zorggerelateerde opleidingen.

Het Themba Child Sponsorprogramma, voor de kinderen van Rehoboth, is een belangrijke bron van inkomsten om de kosten van Rehoboth te dragen. In Rehoboth worden de kinderen opgevangen in een gezinshuisje door een huis-moeder in een gezin met 4 tot 5 “broertjes” en “zusjes”. Door het sponsoren van de kinderen uit een gezin, met maandelijkse bijdragen, wordt Themba (‘hoop’ in Zulu) gegeven aan de kinderen en de sponsor. De sponsor wordt regelmatig op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen van de kinderen en de financiën worden volledig aangewend voor het Holistisch 5 punten programma voor de kinderen: Medische gezondheid, Educatie, Geestelijke gezondheid, Emotionele gezondheid en Fysieke gezondheid.

Financiële verantwoording

Stichting Themba publiceert haar jaarverslagen. De kosten die gemaakt worden om de stichting te laten functioneren worden door het bestuur gedekt. Bestuursleden ontvangen geen financiële vergoeding. Stichting Themba heeft in 2015 haar deskundigheid op financieel gebied versterkt met het aanstellen van bestuurslid, dhr J.A.M. (Hans) Roelands. Hans heeft meer dan 20 jaar ervaring in de accountancy en heeft diverse posities bekleed op het gebied van financiën in het bedrijfsleven.

Bestuur

Eind 2019 is het bestuur van Stichting Themba versterkt met algemeen lid Marc Melissant. Marc en zijn echtgenoot Joanne hebben in 2019 drie maanden als vrijwilliger bij Rehoboth gewerkt en hebben daar een geweldige en indrukwekkende ervaring opgedaan.

De samenstelling van het bestuur is: Jan Rothuizen, voorzitter, Leo Benders, secretaris, Hans Roelands, penningmeester en Marc Melissant, algemeen lid.

Gegevens:

Secretariaat Stichting Themba

Aijen 5, 5854PP, Bergen

Rabobank Breda
IBAN nr. NL32 RABO 0129 05 5069
Swift nr. RABO NL 2U

Kamer van Koophandel voor Zuid West Nederland
Nummer: 52246353

ANBI: 8503 60 158

Stichting Themba